Loading...
ODPADY OPAKOWANIOWE 2021-06-16T08:32:15+02:00

Każdy towar zakupiony w Olicon Sp z o.o. niezużyty oraz jego opakowanie staje się odpadem lub odpadem opakowaniowym.

Przepisy prawne:

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami  jest Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku poz.888).

Określa ona między innymi zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców w tym względzie, Zgodnie z art. 18 ustawy opakowaniowej, wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach  jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk,  w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.  Może to wykonać  samodzielnie  albo przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ustawy .

Firma Olicon Sp. z o.o. realizuje powyższy obowiązek poprzez uczestnictwo w porozumieniu zawartym pomiędzy Polska Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą w Łodzi, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Posiadacz odpadu ma natomiast obowiązek zgodnie z art. 18 Ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) podać go odzyskowi, w tym recyklingowi. W omawianym przypadku polega to w praktyce na przekazaniu odpadu podmiotom  do tego uprawnionym.

Natomiast z uwagi na fakt, że  Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie zawiera uregulowań odnoszących się do obowiązku odbioru opakowań po środkach niebezpiecznych, nie będących środkami ochrony roślin ani też odnośnie kosztów z tym związanych, to zgodnie z art. 2 ust.1 tejże ustawy, w sprawach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi stosuje się przepisy Ustawy  o odpadach.  Ta zaś w art. 22 stanowi, że koszty gospodarowania odpadami (zbieranie, transport, przetwarzanie) są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów (czyli tego, który farbę zużył i pozostawił opakowanie zawierające jej resztki). Przepis daje wyraz jednej z fundamentalnych zasad prawa ochrony środowiska – “zanieczyszczający płaci”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że koszt odbioru odpadów opakowaniowych, w tym po środkach niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwiania, poddawania procesom odzysku lub recyklingu przez podmioty do tego uprawnione spoczywają w całości na wytwórcy lub posiadaczu odpadu.

Identyfikacja odpadu:

Każdy towar zakupiony w Olicon Sp z o.o. posiada Kartę Charakterystyki (Karta charakterystyki MSDS) –

W karcie charakterystyki w sekcji 13 jest opisane postępowanie z odpadami oraz określenie numeru EWC ( Europejski Katalog Odpadów).

Opakowania zwrotne i odpady

Zakres spraw związany z ochroną środowiska nadzoruje osoba o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, odpowiedzialna za jej realizacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piotr Cywiński
Kierownik Logistyki
+48 605 534 888
p.cywinski@olicon.com.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt