Loading...
Usługi Inspektorskie 2021-02-04T10:50:13+01:00

Wsparcie produkcyjne

 • Pomoc w zakresie wyboru przygotowania powierzchni i procedur nakładania powłok malarskich
 • Pomoc w zakresie standardów technicznych, norm i procedur
 • Pomoc w zakresie zmniejszenia czasu nakładania, czasu schnięcia i ilości odpadów
 • Inspekcje referencyjne w celu prawidłowych aplikacji powłok malarskich zgodnie z projektem
 • Badania przyczepności powłok

Inspekcje powłok ochronnych

Inspekcja powłok ochronnych wykonywane wraz z firmę OLICON SP. Z O.O. zapewnią Naszym klientom zakładaną ochronę nałożonych powłok obiektów teraz i w przyszłości.

Jeżeli Twoja firma buduje obiekty, produkuje konstrukcje, wytwarza elementy infrastruktury, musisz mieć pewność, że zastosowane powłoki ochronne skutecznie chronią dany obiekt. Uszkodzenia powłok ochronnych mogą oznaczać kosztowne naprawy oraz długie przestoje w pracy. Przeprowadzana przez nas inspekcja powłok ochronnych i analiza uszkodzeń pomagają zapewnić nieprzerwaną ochronę Twoim obiektom.

Dlaczego warto korzystać z wykonywanych przez firmę OLICON Sp. z o.o.  inspekcji powłok ochronnych i analizy uszkodzeń?

Aby mieć pewność, że zastosowane powłoki ochronne skutecznie chronią Twój obiekt, przeprowadzamy kompleksową inspekcję wykonanych powłok ochronnych, naprawianego betonu, docieplenia i otynkowania. Wykonywana przez nas analiza uszkodzeń oznacza ponadto przeprowadzenie dokładnego badania w zakresie przyczyn wszelkich uszkodzeń, co ma na celu zapobieganie występowaniu takich zjawisk w przyszłości.

Wykonywana przez nas inspekcja powłok ochronnych i analiza uszkodzeń umożliwia:

 • ocenę powłok ochronnych na stali żelaznej, nierdzewnej, aluminium, betonie, cegle lub plastiku pod kątem zgodności, kompatybilności i właściwości;
 • uniknięcie wysokich kosztów napraw i przestojów w pracy związanych z uszkodzeniami powłok, takimi jak rozkład betonu, korozja czy utrata przyczepności przez powłoki adhezyjne;
 • ustalenie przyczyn uszkodzeń powłok i zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Rzetelny wykonawca usług w zakresie inspekcji powłok ochronnych.

Jako wysokospecjalistyczna firma w zakresie dostarczania najlepszych rozwiązań oferujemy najnowocześniejszą technologię, metody i sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną, dzięki czemu zapewniamy klientom niezrównany poziom specjalistycznych usług w zakresie oceny powłok ochronnych, w tym również dla producenta powłok ochronnych INTERNATIONAL PAINT AkzoNobel.

Wykonując inspekcje kontroli jakości zapewniamy podwyższenie jakości wykonania powłok ochronnych a świadczone przez nas usługi inspekcji powłok ochronnych i analizy uszkodzeń obejmują m.in.:

 • ocenę zniszczeń i ekspertyzę;
 • określenie chropowatości powierzchni;
 • specyfikacje techniczne;
 • ogólną pomoc techniczną;
 • badania granulometryczne;
 • ocenę ubytków i doradztwo w zakresie napraw;
 • okresowe kontrole jakości;
 • okresowe inspekcje techniczne;
 • laboratoryjne usługi w zakresie techniki wykonywania powłok ochronnych;
 • techniczne badania powłok ochronnych;
 • badanie pod kątem zgodności, kompatybilności i właściwości;
 • badanie grubości, twardości, przyczepności, połysku i koloru powłoki;
 • szkolenie osób nadzorujących wykonywanie powłok ochronnych.

Szkolenia/Certyfikacja

Firma organizuje dla swoich klientów i partnerów szkolenia i certyfikację techniczną. Szkolenie obejmuje głównie wiedzę i umiejętności szczegółowe z zakresu profesjonalnej antykorozji. Szkolenia przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie inspekcji antykorozyjnych powłok malarskich lub planujących takie prace wykonywać oraz personelu firm projektowych, produkcyjnych działających w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki, serwisu i diagnostyki obiektów technicznych.

Uczestnicy szkoleń nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu standardów ISO, ASTM, dotyczących wykonywania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych, rurociągach, statkach, zbiornikach oraz innych wyrobach metalowych, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090, NS 476 oraz  Norsok 501. Zdobędą praktyczne umiejętności w odpowiednim doborze oraz obsłudze podstawowego sprzętu kontrolno-pomiarowego z zakresu przygotowania powierzchni, jak i badania jakości powłok malarskich. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wiedzę, umiejętności i zasadnicze postawy w działaniach inspektora. Tematy związane z wiedzą pokrewną dotyczą powiązań, równoległych form obróbki powierzchni lub sposobów ochrony za pomocą materiałów alternatywnych.

Korozja

 • Podstawy teoretyczne dotyczące korozji
 • Pojęcie korozji
 • Korozja galwaniczna oraz bimetaliczna
 • Korozja wżerowa
 • Korozja szczelinowa
 • Korozja stali zbrojeniowej (beton)
 • Inne rodzaje korozji
 • Galwaniczny szereg napięciowy metali w morskiej wodzie
 • Elektrolity, wartości pH
 • Zasady ochrony antykorozyjnej
 • Ochrona katodowa
 • Klasyfikacja środowisk korozyjnych – w atmosferze , gruncie i wodzie

Przygotowanie powierzchni/podłoża dla farb i powłok

 • Stopnie przygotowania powierzchni i stany wyjściowe stali przed i po obróbce
 • Metody przygotowania powierzchni
 • Wizualna ocena czystości powierzchni i przygotowania stali
 • Przegląd metod powierzchniowych NDT
 • Kontrola zanieczyszczeń jonowych
 • Test zapylenia
 • Zatłuszczenia
 • Ocena chropowatości powierzchni, stopnie chropowatości
 • Powłoki gruntujące
 • Aluminium, natryskiwanie cieplne
 • Cynk, cynkowanie oraz natryskiwanie cieplne
 • Stal nierdzewna oraz inne metale
 • Stal zbrojeniowa (beton)
 • Beton

Warunki otoczenia/klimatyczne

 • Pomiary i obliczenia wartości RH oraz temperatury punktu rosy
 • Zastosowanie diagramu h-x
 • Kontrola klimatu wilgotności i wentylacji
 • Wymagania klimatyczne w przygotowaniu powierzchni, warunki klimatyczne przy suszeniu i utwardzaniu farb
 • Temperatura stali, powierzchni i temperatura farb przy aplikacji powłok

Farby i powłoki

 • Rodzaje farb. Podział farb ze względu na sposób utwardzania
 • Typy farb ze względu na substancję błonotwórcz
 • Właściwości farb, rodzaje systemów powłokowych i systemów malarskich
 • Materiały powłokowe i systemy powłokowe
 • Powłoki metaliczne i materiały powłokowe
 • Pokrycia do biernej ochrony przeciwpożarowej
 • Specjalne powłoki malarskie

Wymagania dotyczące wykonywania prac

 • Projekt jakości
 • Punkty krytyczne podczas przygotowania powierzchni
 • Kontrola wdrożenia i postępów prac
 • Kontrola sprzętu
 • Składowanie

Normy, specyfikacje, procedury

 • Normy dla standardów obróbki powierzchniowej
 • Instrukcje, wytyczne

Prace inspekcyjne, zadania inspektora

 • Obowiązki i zobowiązania inspektora
 • Funkcje inspektora
 • Różnorodne strony projektu
 • Zachowanie inspektora
 • Weryfikacja jakości
 • Plan kontroli
 • Kontrola
 • Protokół kontrolny, dokumentacja
 • Zastosowanie przyrządów pomiarowych
 • Powierzchnie referencyjne
 • Kontrola i kalibracja przyrządów pomiarowych
 • Kryteria przyjęcia i odrzucenia
 • Dokumentacja czynności kontrolnych

BHP i ochrona środowiska

 • Substancje niebezpieczne
 • Ochrona i wyposażenie ochronne
 • Zagrożenia pożarem i wybuchem
 • Przepisy prawne dotyczące substancji niebezpiecznych
 • Karta bezpieczeństwa produktu
 • Techniczne warunki pracy
 • Rusztowania
 • Sprzęt ciśnieniowy
 • Prace przy zbiornikach paliwowych oraz w zamkniętych pomieszczeniach
 • Hałas i oświetlenie
 • Przetwarzanie odpadów, odpady chemiczne

Korzyści dla kontrahentów

 • Nabycie wiedzy dotyczącej prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością zabezpieczeń antykorozyjnych w poniższych aspektach:
 • Sprawdzanie i ocena powierzchni oczyszczonych, przygotowanych do naniesienia powłoki malarskiej
 • Sprawdzanie warunków środowiskowych w których będą prowadzone prace malarskie
 • Sprawdzanie i pomiar parametrów grubości, przylegania, jakości naniesionej powłoki
 • Tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających i pomiarów
 • Umiejętność prowadzenia nadzoru nad pracami personelu kontroli jakości w obszarze ochrony antykorozyjnej
 • Otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu niezbędnego do ubiegania się o certyfikat kompetencji Inspektora antykorozyjnych powłok malarskich

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oferowane przez nas usługi inspekcja powłok ochronnych, szkolenia, raporty i analizy pozwolą zapewnić, że odpowiednio nałożone powłoki chronią Twoje obiekty teraz i w przyszłości.

Inspektor i trener

Nasze usługi wykonuje wykwalifikowany specjalista, który dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży

Adam Czech
Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich
Certyfikat FROSIO Level III nr 7205
  +48 601 334 491
a.czech@olicon.com.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt